Dzisiaj jest 15-06-2024
szukaj
szukaj
zdd3_(1645112211).jpgzdd4_(1645112212).jpgzdd2_(1645112211).jpgzdd5_(1645112212).jpgfotoggg_(1656501409).jpg
Absolwenci
Zjazd Absolwentów 2024 - formularz zgłoszeniowy
2024-05-22

Formularz zgłoszeniowy - Zjazd Absolwentów 2024

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych 
w Powodowie 
64-200 Wolsztyn 
tel. (068) 384-36-75 
tel.fax. (068) 384-38-38 
http:// www.zsritpowodowo.pl 
zsrpowodowo@poczta.onet.pl (sekretariat) 
 
 

Koszt uczestnictwa:
wariant 1: 100 zł

Opłata obejmuje – udział w części oficjalnej (pamiątki zjazdowe, kawa, ciasto, bigos, kiełbasa i bułka).
lub
wariant 2: 250 zł
Opłata obejmuje – udział w części oficjalnej (pamiątki zjazdowe, kawa, ciasto, bigos, kiełbasa, bułka) oraz udział w wieczorku tanecznym z pełnym wyżywieniem

 

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów jest przesłanie formularza zgłoszeniowego
i dokonanie wpłaty jednej z powyższych kwot na konto:
PKO BP Wolsztyn 12102041440000680200430595 z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”
do dnia 15 sierpnia 2024r.

 

Dziękujemy :-)

DO ZOBACZENIA!

 


 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko*
Nazwisko rodowe
Rok ukończenia szkoły
Nazwa ukończonej szkoły (zawodu)
Imię i Nazwisko wychowawcy klasy
Krótki opis kariery zawodowej (opcjonalnie)
Opcje uczestnictwa opcja I - koszt 100 zł
opcja II - koszt 250 zł
Uwagi absolwenta
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*

WARUNKI RODO Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji zjazdu absolwentów, a także w celu informacyjnym i promocyjnym oraz wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest: Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego z siedzibą w Powodowie, 64 – 200 Wolsztyn, w zakresie: imienia i nazwiska, wskazania klasy i szkoły, do której uczęszczałem/-am, daty ukończenia szkoły, danych kontaktowych, wizerunku, głosu w formie papierowej, elektronicznej, materiałów audiowizualnych, w tym filmowych, fotografii poprzez m.in. umieszczenie ww. danych osobowych: w mediach, w szczególności: na stronie internetowej Administratora; w profilach internetowych i serwisach wykorzystywanych przez Administratora w materiałach prasowych oraz filmowych i radiowych a także: w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Administratora innym osobom i podmiotom (innym Administratorom) dla celów: umożliwienia organizacji zjazdu absolwentów i mojego w nim udziału, a także działań informacyjnych i promocyjnych związanych ze zjazdem, w szczególności budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach; w okresie niezbędnym do realizacji działań organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, na wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku, w tym głosu przez ww. Administratora utrwalonego w związku z organizowanym zjazdem absolwentów, w formie elektronicznej, materiałów audiowizualnych wykonanych dowolna techniką na każdym rodzaju nośnika, w tym filmowych, fotografii, poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie, zamieszczenie w opisanych powyżej mediach, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z ww. zjazdem. Oświadczam, iż mam świadomość, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, zgoda może być cofnięta w każdym czasie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem, zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe oraz iż powyższe oświadczenia zostały złożone zgodnie z przepisami zawartymi w klauzuli informacyjnej.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119 st. 1 oraz Dz. U. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Powodowo 1, 64 – 200 Wolsztyn

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATOR

Można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: zsrpowodowo@poczta.onet.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmp.pl
- pod numerem telefonu: 882 155 218
- pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zorganizowania zjazdu absolwentów, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przez Państwa danych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy władzy publicznej; podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Zgodnie przepisami RODO mają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania ,przenoszenia swoich danych osobowych. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. INFORMACJA O DOWOLNOSCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli ich przetwarzać (brak podania danych uniemożliwia zgłoszenie i udział w zjeździe absolwentów).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

Powodowo
64-200 Wolsztyn

tel. 68 384-36-75
tel. fax. 68 384-38-38
zsrpowodowo@poczta.onet.pl
Deklaracja dostępności

Polityka prywatności RODO

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
/4135832/zsrpow

epulap


Copyright © Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 6480287      online: 1
© 2022 MBEST