Dzisiaj jest 18-07-2024
szukaj
szukaj
zdd2_(1645112211).jpgzdd3_(1645112211).jpgzdd5_(1645112212).jpgzdd4_(1645112212).jpgfotoggg_(1656501409).jpg
Podanie do szkoły w wersji elektronicznej:
Imię, nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo
Imię, nazwisko ojca
Imię, nazwisko matki


Adres zamieszkania


Miejscowość
Ulica domu/nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
Gmina
Województwo
Tel. ojca
Tel. matki
Adres e-mailowy rodziców


Proszę o przyjęcie mnie do:
5- letniego Technikum w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego

Opcja 1: W zawodzie
W przypadku złożenia dokumentów w innej szkole zaznacz, którego wyboru jest nasza Szkoła
Kontynuacja języka obcego ze szkoły podstawowej
(język niemiecki, język angielski)
Drugi język obcy:
(język niemiecki, język angielski)
Oświadczam, że będę ubiegać się o przyjęcie do internatu:TAK NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację materiałów w których występuje syn/córka ( filmy, zdjęcia, teksty o osiągnięciach naukowych ,artystycznych, sportowych ).Dane przetwarzane będą zgodnie z art.6ust.1 lit. c(RODO w związku z przepisami Prawa Oświatowego (Dz.U.2018 poz. 996 ze zm.) w tym w szczególności Rozporządzenie MEN z dn.25.08.2017(Dz.U.2017 POZ.1646)


W celu weryfikacji, że nie jesteś robotem zanacz obrazek
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119 st. 1 oraz Dz. U. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Powodowo 1, 64 – 200 Wolsztyn

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATOR

Można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: zsrpowodowo@poczta.onet.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmp.pl
- pod numerem telefonu: 882 155 218
- pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zorganizowania zjazdu absolwentów, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przez Państwa danych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy władzy publicznej; podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Zgodnie przepisami RODO mają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania ,przenoszenia swoich danych osobowych. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. INFORMACJA O DOWOLNOSCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli ich przetwarzać (brak podania danych uniemożliwia zgłoszenie i udział w zjeździe absolwentów).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie

Powodowo
64-200 Wolsztyn

tel. 68 384-36-75
tel. fax. 68 384-38-38
zsrpowodowo@poczta.onet.pl
Deklaracja dostępności

Polityka prywatności RODO

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP - EPUAP:
/4135832/zsrpow

epulap


Copyright © Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 6540027      online: 1
© 2022 MBEST